REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FENII.PL

z dnia 22.01.2019 r.

Spis treści:

1.       Postanowienia ogólne i definicje.

2.       Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

3.       Rejestracja – założeni konta w sklepie internetowym.

4.       Procedura zawarcia umowy sprzedaży.

5.       Sposoby płatności za zamówienie i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

6.       Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.

7.       Prawo odstąpienia od umowy.

8.       Reklamacja produktu.

9.       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

11.    Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

12.    Postanowienia końcowe.

 

1.       Postanowienia ogólne i definicje.

1.1.     Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.fenii.pl prowadzony jest przez spółkę EFEKTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Bagiennej 28 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000754670, posługującą się nr NIP 9182170533 oraz REGON 381629100, adres poczty elektronicznej:biuro@efekter.pl, nr telefonu

1.2.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fenii.pl, w szczególności:

a)       rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,

- zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,

c)       zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

d)       tryb postępowania reklamacyjnego

1.3.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

1.4.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.5.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.6.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy jest prowadzący sklep określony w pkt. 1.1 Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, w tym także podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy,  obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa).

1.7.     Definicje:

1.7.1.  Dzień roboczy - jeden dzień licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.7.2.  Formularz rejestracyjnyformularz udostępniony w Sklepie Internetowym pozwalający na utworzenie Konta.

1.7.3.  Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, w postaci interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie Internetowym dający możliwość złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz ustalenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.7.4.  Klient / Usługobiorca – jest to zarówno osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w niektórych przypadkach także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa), ale także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.7.5.  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

1.7.6.  Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

1.7.7.  Konto – Usługa Elektroniczna, zbiór danych w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego zawierający dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez Zamówieniach, odznaczający się indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta / Usługobiorcę.

1.7.8.  Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, a polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną wiadomości dotyczących informacji o produktach, promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym.

1.7.9.  Podmiot zewnętrzny – przedsiębiorca realizujący na zlecenie Prowadzącego Sklep wykonanie umowy z Klientem przez wysyłkę towaru bezpośrednio do Klienta.

1.7.10.     Produkt (Towar) – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7.11.     Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

1.7.12.     Sklep internetowy (Sklep)  – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem internetowym: www.fenii.pl

1.7.13.     Sprzedawca, Usługodawca, Prowadzący Sklep internetowy – EFEKTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Bagiennej 28 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000754670, posługującą się nr NIP 9182170533 oraz REGON 381629100, adres poczty elektronicznej: biuro@efekter.pl, nr telefonu:

1.7.14.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów/Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.7.15.     Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7.16.     Ustawa o oświadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.7.17.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.7.18.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zawierająca w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

2.       Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2.1.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       Urządzenie multimedialne umożliwiające korzystanie z sieci Internet;

b)       Dostęp do poczty elektronicznej;

c)       poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 11.0 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu);

d)       Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e)       włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

f)        przeglądarka internetowa, o której mowa w punkcie 2.1. c) musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.

2.2.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3.     Informacje o Towarach/Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.4.     Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z punktem 3 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

2.5.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:

a)       akceptacja Regulaminu sklepu internetowego;

b)       podanie przez klienta jego adresu poczty elektronicznej;

c)       podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury;

d)       wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

e)       wybór formy płatności;

f)        kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

2.6.     Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego (w tym zablokowania konta), ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie:

a)      naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b)      inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

c)      powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

d)      uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Prowadzącego Sklep zgodnie z treścią zamówienia.

2.7.     O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

2.8.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.9.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;

b)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep;

e)       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

3.       Rejestracja – założenie konta w sklepie internetowym.

3.1.     Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Prowadzącym Sklep umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3.2.     Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.3.     Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:

a)       prowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy;

b)       składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

c)       dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

d)       korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom

3.4.     W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

3.5.     Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Prowadzący Sklep internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 

4.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży może nastąpić w ramach uzyskanego przez Rejestracje Konta lub przez złożenia zamówienia bez rejestracji.

4.2.     Do zwarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą dochodzi po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i podaniu wymaganych danych.

4.3.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklepu: www. fenii.pl i następnie:

a)       zalogować się do Sklepu Internetowego na swoje Konto lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b)       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c)       wybrać sposób i adres dostawy;

d)       wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;

e)       wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

f)        wybrać formę płatności;

g)       kliknąć/nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.4.     Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

4.5.     Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Prowadzącemu Sklep internetowy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Prowadzący Sklep internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4.6.     Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Prowadzącego Sklep internetowy zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem przez Prowadzącego Sklep internetowy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4.5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Prowadzącym Sklep do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Prowadzący Sklep internetowy ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sklep otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Prowadzącym Sklep internetowy nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4.7.     Prowadzący Sklep internetowy zastrzega, iż niektóre zamówienia mogą być realizowane przez Podmiot Zewnętrzny, któremu Prowadzący Sklep zleca dokonanie bezpośredniej wysyłki towaru  do Klienta.

4.8.   Prowadzący Sklep zastrzega, że wymiary produktu mogą się różnic od wymiarów rzeczywistych towaru, należy wziąć pod uwagę tolerancję błędu +/- 2,5 cm.

4.9.           Prowadzący Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b)       co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost lub do Paczkomatu InPost;

4.9.           W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 48 godzin od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. 

4.10.         W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 4.8 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Prowadzący Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.

4.11.    Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Prowadzący Sklep internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

4.12.      Prowadzący Sklep internetowy wymaga od Klienta, aby dokonał przedpłaty na konto za zamówienie którego wartość przekroczyła 1500 zł; wymóg ten dotyczy również zamówień, w których Klient wybrał opcję płatności "kurier- płatność przy odbiorze". 

 

5.       Sposoby płatności za zamówienie i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

5.1.     Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone:

a)       z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

b)       przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

5.2.     Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

5.3.     Klienta ma możliwość uiszczenia ceny:

a)       Przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy wskazany na fakturze / w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia,

b)       płatnością w systemie Przelewy24,

5.4.     W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

5.5.     W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym.

5.6. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 trafiają do realizacji następnego dnia roboczego i od tego dnia jest liczony czas na ich wykonanie.

 

6.       Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu.

6.1.     Dostawa Produktu jest realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2.     Dostawa jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy Sprzedaży. Koszty dostawy Produktu (tj. koszty transport, dostarczenie i usługi pocztowe) znajdują się na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”, o tych kosztach Klient jest informowany również w trakcie składania Zamówienia, m.in. w chwili złożenia przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.3.     W sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby dostawy / odbioru Produktu:

a)       Przesyłka kurierska

b)       Odbiór w Paczkomacie

6.4.     Termin dostawy towaru/produktu do Klienta wskazany jest przy informacjach na temat danego produktu/towaru przez wskazanie liczby dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

6.5.     Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresie przed świętami lub wyprzedaży.

 

 

7.       Prawo odstąpienia od umowy.

7.1.     Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1334) kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2.     W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłać go Sprzedawcy w formie:

a)       pisemnej na adres: EFEKTER spółka z o.o., ul. 3-go Maja 47/3, 23-400 Biłgoraj,

oraz

b)       elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fenii.pl

 

7.3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy określonych art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)       dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e)       zawartej w drodze aukcji publicznej;

f)        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

g)     w której przedmiotem świadczenia jest towar wykonany według specyfikacji Kupującego (np. nabycie towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

7.4.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

7.5.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)       dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

§  obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części

§w przypadku odstąpienia od umowy produktów, które są doręczane w wielu partiach lub częściach, klient może odesłać wiele rzeczy w jednej przesyłce mimo przekroczenia terminu, po uprzednim złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy drogą telefoniczną lub mailową

b)       dla innych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.6.     W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.7.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów) zgodnie z postanowieniami pkt. 7.9 niniejszego regulaminu.

7.8.     Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

7.9.     Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania tego produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

7.11.  W przypadku zwrotu produktu, przy którego zakupie wykorzystano kupon rabatowy:

           a)  Klient otrzyma zwrot wartości towaru, jeżeli nadal spełnia warunki udzielenia rabatu,

           b) jeżeli poprzez zwrot części towaru, Klient nie spełnia warunków udzielenia rabatu, czyli minimalnej wartości zamówienia, Klient otrzyma zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość udzielonego rabatu,

           c) Klientowi nie przysługuje zwrot kwoty rabatu udzielonego w ramach promocji do zwracanego towaru.

7.12. W przypadku zamówień powyżej kwoty 399 zł, przy których Klient otrzymał darmową dostawę, Klient dokonuje zwrotu części towaru, a tym samym nie spełnia warunków udzielenia darmowej wysyłki, czyli minimalnej wartości zamówienia, Klient otrzyma zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość wysyłki wybranej przez Klienta z chwilą złożenia zamówienia.

7.13. W przypadku zwrotu towaru po terminie Klient jest zobowiązany osobiście odebrać towar lub uiścić opłatę za wysyłkę towaru na adres Klienta. Jeśli w przeciągu 30 dni opłata za wysyłkę towaru nie zostanie uiszczona lub Klient osobiście jej nie odbierze, wówczas zostanie naliczona oplata z tytułu bezumownego przechowywania towaru w wysokości 5 zł dziennie. 

8.       Reklamacja produktu.

8.1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność Towaru zakupionego przez konsumenta z Umową, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

8.2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać Sprzedawcy:

a)       pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy tj. EFEKTER spółka z o.o., ul. 3-go Maja 47/3, 23-400 Biłgoraj (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

b)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fenii.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

8.3.     Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

8.4.     W razie reklamacji uszkodzeń produktów powstałych w trakcie dostawy wymagane jest przedłożenie Protokołu spisanego w obecności kuriera/ osoby doręczającej.

8.5.     Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6.     Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

8.7.     Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.8. Sprzedawca oświadcza, że Towar zakupiony na indywidualne zamówienie Klienta, biorąc pod uwagę osobiste preferencje, indywidualne cechy Towaru dostarczonego zgodnie z wytycznymi Kupującego, nie podlega Reklamacji ani Zwrotowi.

8.9. W przypadku nieprzyznania Reklamacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wysyłkę towaru na wskazany adres lub do osobistego odebrania towaru w przeciągu 30 dni. Po upływie tego okresu zostanie naliczona oplata z tytułu bezumownego przechowywania towaru w wysokości 5 zł dziennie. 

 

9.       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1.     Sprzedawca prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić [podmiot prowadzący sklep internetowy] o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:

a)       pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy tj. EFEKTER spółka z o.o., ul. Bagienna 28, 23-400 Biłgoraj

b)       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fenii.pl

9.4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

10.1. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

10.2. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to:

10.2.1.1.      Mediacja – sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej tj. mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Mediacja została określona w kodeksie postępowania cywilnego w art. 1831 – 18315 .

10.2.1.2.      Koncyliacja – polega na skorzystaniu z pomocy osoby trzeciej i zapoznaniu się jej z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.

10.2.1.3.      Arbitraż – polega na powierzeniu rozstrzygnięcia sporu przez niezależnego arbitra w postępowaniu przed sądem polubownym. Rozstrzygnięcia dokonuje arbiter lub kilku arbitrów ― mała jest aktywność stron w wypracowaniu rozwiązania. Wydawany jest wyrok, przyznający rację jednej ze stron i mający taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Strony mają obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu. Postepowanie przed sądem polubownym (arbitraż) został uregulowany w art. 1154 – 1217 kodeksu postepowania cywilnego.

10.3. Elementem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest zaistnienie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W celu wszczęcia pozasądowego postępowania aby rozwiązać spór konsumenta z przedsiębiorcą musza zostać spełnione trzy warunki: konsument zgłosił wcześniej przedsiębiorcy reklamacje, spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą nie został zakończony, przedsiębiorca przy odmowie uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego

10.4. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta.

10.5. Podmiotem właściwym do rozpatrywania sporów z konsumentami w zakresie umów zawieranych przez sklep internetowy jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin, strona internetowa: www.ihlublin.pl, bliższe informacje znajdując się także na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie pod adresem: https://www.ihlublin.pl/spory-konsumenckie/pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-konumenckich.html

 

11. Zgoda na zbieranie opinii

11.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

11.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

11.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

11.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce,

11.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

12.1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

12.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

12.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.    Postanowienia końcowe.

13.1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą są w języku polskim .

13.2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np. w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa; wprowadzenie zmian w sposobach płatności i dostaw - w zakresie, w jakim mają wpływ na treść postanowień niniejszego Regulaminu.

13.3. Zmieniony regulamin wiąże drugą stronę od momentu powiadomienie o tych zmianach, pod warunkiem, że strona ta nie wypowie umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

13.4. W sytuacji kiedy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

13.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą; ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązujące.

13.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy między Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby .

13.8. Załączniki do niniejszego Regulaminu:

a)       Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy;

b)       Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji;